adresar firmi

adresar firmi

Vrste životnog osiguranja

Vrste životnog osiguranja
Razvojem životnih osiguranja jasno su se izdvojile tri osnovne vrste:

  1. 1. Osiguranje za slučaj smrti
  2. 2. Mešovito životno osiguranje
  3. 3. Životno osiguranje sa investicionim rizikom

1. Osiguranje za slučaj smrti. Kod ove vrste životnog osiguranja postoje tri opcije:
a) RIZIKO životno osiguranje – životno osiguranje za slučaj smrti sa određenim trajanjem
U ovom slučaju ste osigurani samo za slučaj smrti i to samo za određeni period. Ako za vreme trajanja osiguranja umrete, korisnik osiguranja prima celu osiguranju sumu, koja je napisana na polisi osiguranja. Ako vreme trajanja osiguranja doživite, korisniku sa vaše polise se ne isplaćuje nikakav iznos.
Prednosti:

  • Jeftinije je, ali ne uključuje komponente štednje.
  • Ugovara se i na kraće vremenske periode
  • Pogodno je za vinkuliranje kod pozajmica, kredita i lizinga

Napomena:
Ako ne dođe do osiguranog slučaja (u ovom slučaju smrti osiguranika), onda nema ni isplate osigurane sume jer nije nastupio štetni slučaj, odnosno sav novac koji je do tada uplaćen kao premija osiguranja ostaje osiguravajućoj kompaniji koja je do tada preuzimala rizik.
b) DOŽIVOTNO osiguranje za slučaj smrti
Vreme trajanja polise nije odrenjeno. Osiguranik plaća premiju do kraja života. Kada nastupi štetni slučaj korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i osiguranje se zaključuje.
Prednosti:
• Vreme trajanja osiguranja nije određeno
• Ako se redovno bude uplaćivala premija po nastanku štetnog slučaja doći će i do isplate osigurane sume.
Napomena:
Preporučuje se starijim osobama, kao obezbedjivanje novčanih sredstava najbližima, nakon smrti.
c) Životno osiguranje s vremenski ograničenim rokom isplate
Nakon isteka vremenskog perioda ugovorenog trajanja životnog osiguranja, a po redovno uplaćenim svim ratama (premija osiguranja), osiguravajuća kuća isplaćuje osiguranu sumu bez obzira da li je u vreme trajanja osiguranja osiguranik umro ili ne. Slično je klasičnom životnom osiguranju ali sa tom razlikom, da osiguravajuća kuća u vreme smrti osiguranika osiguranu sumu ne isplaćuje odmah, već tek nakon prestanka trajanja osiguranja.
Prednosti:
• Možete planirati isplatu osigurane sume (u slučaju doživljenja) za tačno određeni vremenski period (školovanje dece ili penzija)
Napomena:
Ovom opcijom ste osigurani samo za slučaj smrti za određeni period.

2. Mešovito životno osiguranje ili Štedno životno osiguranje
Mešovito životno osiguranje je istovremeno i osiguranje života i štednja. Ugovaranjem ovog oblika životnog osiguranja koriskniku osiguranja osiguravajuća kuća na kraju trajanja osiguranja isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu sa pripisanom dobiti. Može se isplatiti u jednokratnom iznosu ili u obliku rente. Uslučaju smrti osigurane osobe za vreme trajanja osiguranja osiguravajuća kompanija korisniku osiguranja isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu sa pripisanom dobiti.
Prednosti:

  • Akumulacija kapitala i obezbeđivanje novčanih sredstava za budućnost
  • Štednja je osigurana u periodu trajanja polise
  • Štednja je nasledna i štiti osiguranika i njegovu porodicu

Napomena:
Ovakvi programi se ugovaraju na duži vremenski period a prekidanje pre kraja trajanja osiguranja ne obavezuje osiguravajuću kuću.

3. Životno osiguranje sa investicionim rizikom
Ova vrsta životnog osiguranja relativno je novi produkt na tržištu osiguranja. Neki ga nazivaju i investicijsko životno osiguranje; životno osiguranje, vezano na uzajamne fondove; životno osiguranje, vezano na investicione fondove. To je oblik životnog osiguranja, gde osim osiguranja za slučaj smrti štedite i u odabranim uzajamnim fondovima. Sa delom premije osiguranja koji je namenjen štednji, ulazite na tržište kapitala i time preuzimate investicioni rizik na sebe. A u isti mah možete postizati i veće dobiti u poređenju sa ostalim oblicima životnih osiguranja.

Ova vrsta životnog osiguranja odgovara samo onima koji poznaju delovanje tržišta kapitala te su spremni preuzeti rizik uz kretanje vrednosti imovine, koja je u tom slučaju investirana u različitim uzajamnim fondovima. To nije oblik životnog osiguranja zbog kojeg Vam isplatilo prestati plaćati vaše klasično životno osiguranje i napraviti novo sa investicionimm rizikom. Može služiti kao jednokratna nadgradnja postojećeg osiguranja ili kao jedan od instrumenata za postizanje vaše finansijske sigurnosti i nezavisnosti.


KALKULATOR ŽIVOTNOG OSIGURANJA