adresar firmi

adresar firmi

Istorijat životnog osiguranja

Prvi počeci nekih oblika obezbeđenja života sežu u daleku prošlost. Sa pojavom robno-novčanih odnosa i klasnog društva počinje se sa obavljanjem delatnosti osiguranja. U starom Rimu zabeleženi su prvi oblici životnog osiguranja kroz udruživanje radi finansijske pomoći porodici člana udruženja usled njegove smrti. Ta udruženja su se zvala Collegia, osnivana su na staleškoj i religijskoj osnovi i bila su namenjena finansiranju troškova sahrane svojih članova. Prve polise životnog osiguranja zabeležene su u Engleskoj u XIV veku. Tada se prvi put beleži da se pored brodskog tovara osigurava i posada, čime porodice članova posade, ali i vlasnici broda i tovara dobijaju finansisko obeštećenje u slučaju pomorske havarije. Najstarija sačuvana polisa osiguranja života datira iz Engleske, iz 1567. godine, ali na italijanskom jeziku, dok najstarija sačuvana polisa osiguranja života na engleskom datira iz 1656. godine U 17. veku dolazi do naučnog utemeljenja životnog osiguranja i prvi put se tada uvodi državni nadzor nad poslovanjem osiguranja
Razvojem životnog osiguranja, njegova osnovna funkcija se ne menja, ta funkcija ostaje zaštita lica. Osiguranje života, kao naročita vrsta osiguranja lica, danas zauzima značajno mesto u delatnosti osiguranja uopšte. Premije osiguranja na svetskom tržištu stalno rastu, kao što se i sam udeo životnih osiguranja u ukupnoj strukturi premija sve više povećava.
U Srbiji prve tragove životnog osiguranja beležimo 1868 godine(Grešom-Engleska i Anker-Nemačka) a prvo domaće osiguranje zabeleženo na našim prostorima koje je imalo i ponudu osiguranja života je Beogradska zadruga 1882. Godine.


KALKULATOR ŽIVOTNOG OSIGURANJA